Pobierz pliki RODO.
RODO Efar
RODO Efawa

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wypełniając obowiązek informacyjny, podajemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EFAR W. Narożny, E. Pukacka-Mruk Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Gołężycka 27, 61-357 Poznań (zwana dalej „Spółką” lub „EFAR”),wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000009093, NIP 782 00 21 602, REGON 632005413.
2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON) dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane finansowe (numer rachunku bankowego).
3. Dane te pozyskane były w toku wcześniejszej wzajemnej współpracy handlowej lub korzystania z Państwa usług (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, dane wynikające z zawartych wspólnych umów), a także z baz i rejestrów REGON, CEIDG, KRS.
4. Celem i podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a. realizacja zawartej umowy, b. rozliczenie ww. umowy na podstawie prawa podatkowego i rachunkowego, c. wykonanie obowiązków nałożonych prawem w celach podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych, także dla celów archiwizacyjnych, d. dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów, e. realizacja prawnie uzasadnionego naszego interesu związanego z oferowaniem i sprzedażą produktów znajdującego się w ofercie EFAR, w tym dokonywanie wewnętrznych raportów i analiz w celu podnoszenia jakości oferowanych produktów (badanie satysfakcji klientów, ilości zgłaszanych reklamacji, sposobu ich załatwienia) w celu zwiększenia efektywności świadczonych usług towarzyszących sprzedaży naszych produktów (obsługa klienta, zarządzanie procesem dostawy, magazynowanie, logistyka, transport i inne pochodne), f. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww, celach: a. art. 6 ust.1 lit.b) I lit.c) RODO , b. art. 6 ust.1lit.f) RODO, c. art. 6 ust.1 lit.a) RODO
6. Okres przechowywania danych osobowych: a. Przez okres obowiązywania umowy, oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przez zgłoszonymi roszczeniami, b. Do czasu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze i prawnie uzasadnionego interesu spółki stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu,
7. Administrator może przekazywać Dane osobowe innym odbiorcom: a. Upoważnionym pracownikom, b. Podmiotom z którymi EFAR ma zawartą umowę w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw EFAR, realizacji uzasadnionego interesu EFAR, w tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących usługi księgowe, audytorskie, windykacyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe. Podmioty takie zobowiązane będą na podstawie umów z EFAR do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych. c. Organom kontrolnym, organom władzy i innym podmiotom w celu realizacji zadań publicznych (np. organom podatkowym , organom ścigania, organom sądowym).
8. Prawa osób, której dane dotyczą: a. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. b. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość. c. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, d. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu. W takim przypadku Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
10. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz stronie internetowej Administratora w Polityce Prywatności.
11. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub wykonywania prawa w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres firmy lub mailowy [email protected]
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wypełniając obowiązek informacyjny, podajemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EFAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 53, 61-359 Poznań (zwana dalej „Spółką” lub „EFAWA”),wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000524698, NIP 782 16 53 824, REGON 630799627.
2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON) dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane finansowe (numer rachunku bankowego).
3. Dane te pozyskane były w toku wcześniejszej wzajemnej współpracy handlowej lub korzystania z Państwa usług (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, dane wynikające z zawartych wspólnych umów), a także z baz i rejestrów REGON, CEIDG, KRS.
4. Celem i podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a. realizacja zawartej umowy, b. rozliczenie ww. umowy na podstawie prawa podatkowego i rachunkowego, c. wykonanie obowiązków nałożonych prawem w celach podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych, także dla celów archiwizacyjnych, d. dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów, e. realizacja prawnie uzasadnionego naszego interesu związanego z oferowaniem i sprzedażą produktów znajdującego się w ofercie EFAWA, w tym dokonywanie wewnętrznych raportów i analiz w celu podnoszenia jakości oferowanych produktów (badanie satysfakcji klientów, ilości zgłaszanych reklamacji, sposobu ich załatwienia) w celu zwiększenia efektywności świadczonych usług towarzyszących sprzedaży naszych produktów (obsługa klienta, zarządzanie procesem dostawy, magazynowanie, logistyka, transport i inne pochodne), f. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ww, celach: a. art. 6 ust.1 lit.b) I lit.c) RODO , b. art. 6 ust.1lit.f) RODO, c. art. 6 ust.1 lit.a) RODO
6. Okres przechowywania danych osobowych: a. Przez okres obowiązywania umowy, oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przez zgłoszonymi roszczeniami, b. Do czasu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze i prawnie uzasadnionego interesu spółki stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu,
7. Administrator może przekazywać Dane osobowe innym odbiorcom: a. Upoważnionym pracownikom, b. Podmiotom z którymi EFAWA ma zawartą umowę w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw EFAWA, realizacji uzasadnionego interesu EFAR, w tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących usługi księgowe, audytorskie, windykacyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe. Podmioty takie zobowiązane będą na podstawie umów z EFAWA do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych. c. Organom kontrolnym, organom władzy i innym podmiotom w celu realizacji zadań publicznych (np. organom podatkowym , organom ścigania, organom sądowym).
8. Prawa osób, której dane dotyczą: a. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. b. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość. c. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, d. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu. W takim przypadku Administratorowi nie będzie wolno przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
10. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz stronie internetowej Administratora w Polityce Prywatności.
11. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub wykonywania prawa w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres firmy lub mailowy [email protected]